SIA “DIJA” Privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “DIJA” Mācību centrs , turpmāk tekstā – DIJA, apstrādā personas datus. 

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot DIJA sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar DIJA sniegtajiem pakalpojumiem,  tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās. 

1.Definīcijas 

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību  kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija,  organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana,  izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai  kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.  

Pārzinis – SIA “DIJA” Mācību centrs”, SIA “DIJA” reģ. Nr.: 40003033357, adrese:  Aleksandra Čaka iela 40-8, Rīga, LV-1011, Latvija, tel. +371 67 280 533,
e-pasts kursi@dija.lv  ,  faktiskā datu apstrādes vieta – Rīga, Aleksandra Čaka iela 40-8, Rīga, LV-1011, Latvija, kā arī faktiskā pakalpojuma  sniegšanas vieta. 

Klients – jebkura fiziska un juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi  vēlēšanos izmantot jebkurus DIJA sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar  tiem; ar terminu “Klients” šīs Privātuma politika ietvaros. 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu  (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši  atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru,  atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai  personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās  identitātes faktoriem. 

2.Piemērojamie tiesību akti 

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā  uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis). 2.2. Elektronisko sakaru likums. 

2.3. Personas datu apstrādes likums un citi. 

  1. Vispārīgie noteikumi 

3.1. Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kā DIJA veic personas datu  apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi var tikt sniegta Klientiem, personīgi, vai  ietverot to pasākumu nolikumos, līgumos un citos ar DIJA pakalpojumiem saistītos  dokumentos, kā arī DIJA mājas lapā www.dija.lv , turpmāk arī – “Mājas lapa”.  

3.2. DIJA piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un  ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no  nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas,  izmainīšanas vai iznīcināšanas. 

3.3. DIJA personas datu apstrādei var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus.  Šādos gadījumos DIJA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu  apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar DIJA norādēm un atbilstoši  piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. 

3.4. Ja DIJA atjauninās šo Politiku, tās aktuālā redakcija tiks publicēta www.dija.lv

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, DIJA apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

4.Personas datu kategorijas 

4.1. Personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, Jūsu paraksts (arī elektroniskais),  mūsu sistēmu ietvaros piešķirtie lietotāja vārdi un paroles???, ; 

4.2. Personas kontaktinformācija – e-pasta adrese, tel. Nr., adrese;  

4.3. Norēķina dati – Konta Nr., maksājum summa, parāda summa, ja tāda ir;  4.4. Dati, kas pierāda mūsu saistību izpildi pret Jums – apmācību un pirkuma vēsture, norēķina dati; 4.5. Apmeklētības dati – dati par katru apmācību dalībnieku par viņa apmeklētajām nodarbībām;  4.6. Apmācību dati – informācija par apmācāmo sekmēm; 

4.7. Interneta mājas lapās veiktās darbības – IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, Interneta lapas  sadaļa, datums un laiks; 

4.8. Pasākumu gaitā veidotais video materiāls; 

4.9. Fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas; 

4.10. Komunikācijas dati – sarakste (papīra formāta vai elektroniska); 

4.11. Klientu aptauju dati – aptaujas nosaukums, izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums,  aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes; 

4.12. Datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu – jebkuru dati, kas var atrasties mūsu sistēmās; 4.13. Citi dati, piemēram likumisko pārstāvju tiesību apliecinošie dati, likumisko pārstāvju  identifikācijas dati u.c.  

 

  1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

5.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai DIJA varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu,  kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti  personas dati, kas tiek savākti pirms pasākumu izsludināšanas, līguma noslēgšanas ar DIJA vai jau noslēgtā līguma laikā. Klienta reģistrācija uz DIJA izsludinātiem pasākumiem vai  reģistrācija savā profilā tiek uzskatīta par savstarpēji noslēgtu līgumu.  

5.2. DIJA leģitīmas intereses – ievērojot DIJA intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu  pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, DIJA ir tiesības apstrādāt Klienta  personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā  norādītājiem nolūkiem. Par DIJA leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde,  veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli DIJA produktu un pakalpojumu piedāvājumi. DIJA ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu  datus, nosūtot tos citiem DIJA sadarbības partneriem. 

5.3. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu  vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, Klienta piekrišana tiešā mārketinga  nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un  patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot DIJA apstrādāt personas  datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski  (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu līgumu, nosūtot  elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas viņa profilā. Klientam ir tiesības jebkurā laikā  atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar DIJA. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes  likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. 

5.4. Juridisko pienākumu izpilde – DIJA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu  normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem  pieprasījumiem, kā arī sadarbībai, kas DIJA ir ar valsts un pašvaldības iestādēm.

5.5. Vitālu interešu aizsardzība – DIJA ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu  Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros  nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai  ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.).

5.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – DIJA ir tiesīga apstrādāt datus, lai  izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot DIJA likumīgi piešķirtās  oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

 

 

  1. Datu apstrādes nolūki

6.1. Vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pieejas produktiem un pakalpojumiem nodrošināšanai,  un administrēšanai – lai reģistrētu klientus, DIJA organizētajās apmācībās, pasākumos, pasākumos, identificētu apmeklētāju kā reģistrēto dalībnieku, atzīmētu izglītojamo dalību apmācībās, izsniegtu vai izsūtītu apmeklētājam apliecinājuma dokumentu par dalību apmācībās, nodrošināt veikto apmācību izdevumu noformēšanu atbilstoši likuma “Par  grāmatvedību” 7. pantam, noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un  pareizību, pārbaudot un papildinot datus; 

6.2. DIJA apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu  apkalpošanu: 

6.2.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot nepieciešamās informācijas apriti  starp DIJA un Klientu vai savstarpējo Klientu informācijas apriti; 

6.2.2. Klientu priekšlikumu izskatīšanai un apkopošanai;  

6.2.3. Klienta informēšanai par citu DIJA biedru uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;

6.2.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;

6.2.5. fotografēšana un filmēšana DIJA organizētajos pasākumos, tādējādi nodrošinot DIJA darbības publicitāti;  

6.2.6. Klientam interesējošo pakalpojumu reģistrēšanai, esošo pakalpojumu izmaiņu vadībai un  statistikas vai atskaišu ģenerēšanai. 

6.3. DIJA apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus  pakalpojumus Klientiem, t.sk.,: 

6.3.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

6.3.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta DIJA klientu statistisko  datu apstrāde, kā arī sūtot novēlējumus svētkos, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas klientu  apmierinātības, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveide;

6.3.3. DIJA apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu DIJA iekšējos procesus,  nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu  arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 

6.4. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: DIJA veic tiešo  tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem,  moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma  noteikumiem (piem., atlaidēm). Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no  komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to DIJA.

6.5. DIJA  ir tiesīga apstrādāt datus šajā Politikā norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot Klienta tiešu, nepārprotamu piekrišanu.  

  1. Klienta, kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem  normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi. 7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā  iebilst pret personas datu profilēšanu. 

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz  piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja Personas dati, kuru 

dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu  vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem,  piemēram, laikā, kad DIJA izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu. 7.5. Saņemt informāciju, vai DIJA apstrādā Klienta personas datus un, ja apstrādā, tad arī  piekļūt tiem. 

7.6. Saņemt savus personas datus, ko Klients ir sniedzis DIJA un kas tiek apstrādāti uz  piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem  elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam  (datu pārnesamība). 

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu Personas datu Apstrādei. 

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai  lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu.

 7.9. Iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja  Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. 

 

 

 

  1. Sīkdatnes

DIJA izmanto sistēmu Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto  DIJA mājas lapu. Par to, kā darbojas Google Analytics pamatprincipi, iespējams uzzināt   Google mājas lapā  https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800.  

DIJA  izmanto savāktos datus savās tiesiskajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Mājas lapas  apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu pieejamību DIJA publiskotajai informācijai.  

Klients jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā tas ir aprakstīts šeit:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. 

Serveris, kurā izvietota Mājas lapa, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā  ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek  izmantoti tehniskiem nolūkiem: lai nodrošinātu mājas lapas pienācīgu funkcionēšanu un drošību un  izmeklētu iespējamos drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamats ir DIJA tiesiskā interese nodrošināt Mājas lapas tehnisku pieejamību un integritāti. 

Sīkdatnes ir nelieli faili, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Mājas lapu, pārlūkprogramma  saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas  iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam  piedāvājamo informāciju un reklāmas, pamatojoties uz saturu, ko apmeklētājs aplūkojis agrāk, un  tādējādi veidotu apmeklētājiem Mājas lapas lietošanu vienkāršu, ērtu un individuāli piemērotu.  

Vietne izmanto sīkdatnes, lai vāktu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Mājas  lapai atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj DIJA sekot līdzi Mājas lapas datu plūsmai  un lietotāju mijiedarbībai ar Mājas lapu – DIJA izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju  uzvedību un uzlabotu Mājas lapu. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir DIJA leģitīmā  interese nodrošināt Mājas lapas funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. 

Klients var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Apmeklētājs var izdzēst visas  sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta  sīkdatņu ievietošana datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lai veiktu nepieciešamos uzstādījumus, apmeklētājam  nepieciešams iepazīties ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Sīkdatņu bloķēšanas gadījumā  apmeklētājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta Mājas lapa, turklāt pastāv  iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. 

Statistikas datiem par Mājas lapas apmeklētājiem var piekļūt tikai DIJA attiecīgi pilnvarotas  personas, kuras ir atbildīgas par tādu datu analīzi. 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās  vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. 

Gadījumā ja DIJA Mājas lapā ir paredzēta foruma vai komentāru iespēja, šādā gadījumā,  Mājas lapā tiek saglabāta IP adrese, kā arī dati, ko norādījis pats apmeklētājs. Sīkdatnes, kas satur  šos datus, Jūsu ērtībām (lai nākamreiz nebūtu jāraksta pa jaunu) var tikt saglabātas vienu gadu. 

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to dzēšanu un pārvaldīšanu, var iegūt mājaslapā  www.aboutcookies.org. 

  1. Glabāšanas periods

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei.  Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, DIJA leģitīmajām interesēm vai  piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu  līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). 

  1. Personas datu iegūšanas veidi

DIJA iegūst Klienta personas datus, kad Klients: 

10.1. reģistrējas uz DIJA piedāvātajiem pasākumiem; 

10.2. iegādājas un izmanto DIJA produktus vai pakalpojumus;

 10.3. pierakstās jaunumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no DIJA;

10.4. jautā DIJA plašāku informāciju par iespējamajiem pakalpojumiem, produktiem vai  sazinās ar DIJA saistībā ar informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;

10.5. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās; 

10.6. apmeklē vai pārlūko DIJA Mājas lapu; 

10.7. tiek fotografēts, filmēts ar DIJA organizētajos pasākumos;  

10.8. DIJA var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja  Klients tam piekritis. 

  1. Klienta datu aizsardzība

11.1. DIJA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu  Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai  iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, DIJA pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un  organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes  programatūras un datu šifrēšanu. 

11.2. DIJA rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas DIJA vārdā un uzdevumā  apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji)  pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši DIJA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt  Klienta personas datus saviem nolūkiem. 

11.3. DIJA  neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai  personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no DIJA, piemēram, Klienta vainas un/ vai  nolaidības dēļ. 

  1. Apstrādes teritorija

12.1 Parasti Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ),  tomēr atsevišķos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti valstīs, kas neietilpst ES/EEZ. 12.2 Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums,  proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, vai saskaņā ar Klienta  piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi. Pienācīgi drošības pasākumi ir, piemēram: – Ir noslēgta vienošanās, tai skaitā ES līguma standartklauzulas vai citi apstiprināti noteikumi,  rīcības kodekss, sertifikācijas u.tml., kas ir apstiprinātas saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības  regulu; 

– ES/EEZ neietilpstošajā valstī, kurā saņēmējs atrodas, atbilstoši ES Komisijas lēmumam tiek  nodrošināts pietiekams datu aizsardzības līmenis; 

– Saņēmējs ir sertificēts atbilstoši Privātuma vairogam (attiecas uz saņēmējiem, kuri atrodas  Amerikas Savienotajās Valstīs). 

12.3 Pēc pieprasījuma Klients var saņemt sīkāku informāciju par Personas datu nodošanu valstīm  ārpus ES/EEZ. 

  1. Kontaktinformācija

13.1 Klients var sazināties ar DIJA saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu,  pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu.

13.2. DIJA kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.dija.lv  sadaļā kontakti.