SIA “DIJA” lietošanas noteikumi.

SIA “DIJA”, (turpmāk DIJA), reģistrācijas kods LV40003033357, Aleksandra Čaka iela 40-8, Rīga, LV-1011, Latvija, e-pasts kursi@dija.lv pārvalda portālu http://www.dija.lv  (turpmāk – Portāls), ar kura starpniecību lietotājiem tiek nodrošināti attālināti pakalpojumi, mācību kursu apmācības tiešsaistes vidē, kā arī saņemti ar tiem saistīti papildus pakalpojumi (turpmāk – Pakalpojums).

DIJA piedāvā online apmācību materiālus teksta, video un audio formātos vietnē http://www.dija.lv.

DIJA dod tiesības lietotājiem apskatīt, izmantot, noklausīties un izlasīt apmācību kursa materiālu (turpmāk – materiāls). DIJA saglabā visas īpašuma un autortiesības uz šo materiālu. Lietotāji nedrīkst materiālus modificēt, pavairot, dalīties ar citiem vai izplatīt. Lietotāji materiālus drīkst izmantot tikai savām mācību vajadzībām – tos nepārdot, neatdot citiem vai kādā veidā nedarīt publiski pieejamus citām personām.

Jebkurš Lietošanas noteikumu pārkāpums automātiski liegs pieeju lapai. Lapas autortiesību pārkāpšanas gadījumā, lietotāji var tikt saukti pie atbildības Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

Lietošanas noteikumi attiecas uz lietotājiem, kuri izmanto Portālu (turpmāk – Lietotājs). Piekrītot Portāla lietošanai un/vai lietošanas noteikumiem, šie noteikumi kļūst par saistošu līgumu, kas noslēgts starp Lietotāju un DIJA un kas regulē Portāla lietošanu (turpmāk – Lietošanas noteikumi).

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1. DIJA patur sev tiesības grozīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā, grozījumi stājas spēkā līdz ar to publicēšanu Portālā.

1.2. DIJA patur sev tiesības jebkurā laikā mainīt Portālā pieejamā Satura klāstu, turklāt DIJA nav pienākuma Lietotāju par to informēt.

1.3. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājam uz šajā Līgumā aprakstītā pamata tiek Portāla izmantošanai piešķirta ierobežotā neekskluzīvā licence. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka Portāls un tā operēšanas tiesības, kā arī Portālā pieejamais saturs pieder DIJA vai tās sadarbības partneriem. Lietotājs piekrīt, ka Portāla izmantošana nesniedz tam īpašumtiesības uz Portālā esošo saturu. Lietotājs pilnībā apzinās, ka Portālā pieejamo saturu Lietotājs drīkst izmantot tikai personīgiem mērķiem atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem. 

1.4. Maksas satura Pakalpojums ir Lietotājam pieejams par maksu. Pakalpojuma cenas ir norādītas Portālā.

1.5. Samaksa par Pakalpojumu tiek veikta ar bankas starpniecību, vai pārskaitījumu ar bankas karti.

  • Lai iegādātos pakalpojumu, pircējam jāizvēlas pakalpojuma veids un summa un jānospiež “pievienot grozam”, kā arī jāievada nepieciešamā informācija, kas dažādos pasākumos var atšķirties.
  • Pircējs iegādātā pakalpojuma piekļuves kodus saņems pa e-pastu pēc maksājuma veikšanas savā internetbankā, ar kredītkarti vai kā pārskaitījumu.

1.6. DIJA patur sev tiesības objektīvu iemeslu dēļ mainīt samaksas lielumu, piemēram, ja mainās nodokļa likme, pakalpojumu un apkopes izmaksas utt.

1.7. Pienākums izveidot lietotāja kontu Portāla Pakalpojuma izmantošanai ir atkarīgs no Lietotāja izvēlētā Pakalpojuma. Parasto pakalpojumu izmantošanai Lietotājam tiks izveidota tikai viņam zināma, unikāla pieeja savam kontam, lai piekļūtu iegādātajām online apmācībām.

1.8. Lietotājam nav tiesību nodot savu lietotājvārdu un paroli trešajām personām, kā arī Lietotājs nedrīkst izmantot citu personu lietotājvārdu un paroli. Lietotājam reģistrēšanās nolūkā ir jāiesniedz derīga e-pasta adrese, un DIJA ir tiesības pārbaudīt tās pareizību.

1.9. Ievadot savus datus, Lietotājs pauž piekrišanu ievadīto datu apstrādei no Portāla pārvaldītāja, ar mērķi identificēt lietotāju un izgatavot izglītības dokumentu.

1.10. E-pasta adrese tiek izmantota cita starpā rēķinu un citu ar Pakalpojuma sniegšanu saistītu paziņojumu nosūtīšanai.

1.11. Visi ar e-pasta starpniecību nosūtītie paziņojumi tiek uzskatīti par nodotiem Lietotājam 24h pēc paziņojuma izsūtīšanas.

  1. Lietotāja tiesības un pienākumi

2.1. Lietotājam ir pienākums:

2.1.1. Reģistrējoties Portālā, iesniegt pilnīgus un patiesus datus;

2.2.1. Izmantojot Portālu, ievērot no šī līguma izrietošos nosacījumus;

2.1.3. Par Pakalpojuma izmantošanu maksāt DIJA samaksu, ja tāda ir paredzēta;

2.1.4. Izmantojot Portālu, ievērot labas paražas un spēkā esošos likumus.

2.2. Lietotājam ir aizliegts:

2.2.1. Izmantot Portālu krāpniecības nolūkos vai jebkuriem citiem nelikumīgiem mērķiem;

2.2.2. Pierunāt citus veikt vai piedalīties jebkādās pretlikumīgās darbībās;

2.2.3. Izmantot Portālu nepiedienīgiem vai amorāliem mērķiem;
2.2.5. Augšupielādēt vai nosūtīt vīrusus vai jebkāda cita veida ļaunatūru, kas tiek izmantota vai var tikt izmantota veidā, kas ietekmē Portāla funkcionalitāti vai darbību.
2.2.6. Bez saskaņošanas, izmantot apmācību materiālus. Atļauts izmantot tikai savām vajadzībām. Apmācību video un viss saturs ir DIJA īpašums. Apmācību materiāliem ir noteiktas autortiesības un jebkura nesaskaņota materiālu izmantošana var pārkāpt autortiesības un Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto regulējumu.

 

 

2.3. Lietotājam ir tiesības:

2.3.1. Izmantot Portālā piedāvātos pakalpojumus;

2.3.2. Jebkurā laikā izmantot atteikuma tiesības, informējot rakstiski DIJA par pakalpojuma pārtraukšanu ar e-pasta starpniecību.

  1. Portāla tiesības un pienākumi

3.1. Portāla pārvaldītājam ir pilnīgas tiesības:

3.1.1. Nekavējoties izdzēst reģistrēto Lietotāju, ja reģistrējoties ir iesniegtas maldinošas, neprecīzas un/vai nepareizas ziņas, kā arī gadījumā, ja Lietotāja darbība var apdraudēt Portāla drošību;

3.1.2. Paziņot Lietotājam par izmaiņām un papildinājumiem ar Portālā publicētu paziņojumu starpniecību.

  1. Personas datu izmantošana un aizsardzība

4.1. Iepazīstoties ar Lietošanas noteikumiem un reģistrējoties par Lietotāju, Lietotājs sniedz savu piekrišanu anketā norādīto personas datu un kontaktinformācijas izmantošanai Portāla robežās, izglītības dokumentu izgatavošanai un informācijas nosūtīšanai Lietotājam.

4.2. DIJA nepārdod un nenodod lietotāju personas datus un kontaktinformāciju trešajām personām, kuras nav minētas Lietošanas noteikumos vai kuras nav saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.

  1. Termiņš un izbeigšanās

5.1. Lietošanas noteikumi ir noslēgti uz nenoteiktu laiku.

5.2. Kā DIJA tā arī Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā uzteikt Lietošanas noteikumus, nosūtot par to otrajai pusei attiecīgu paziņojumu. Šādā gadījumā Lietotāja konts tiek dzēsts.

  1. Atbildība

DIJA neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja lietotāji nav iepazinušies vai ir daļēji iepazinušies ar Lietošanas noteikumiem un mācību saturu.

Lietotāji uzņemas visus riskus un atbildību par lapā veiktajiem pirkumiem, tajā skaitā pakalpojuma saņemšanu.

DIJA nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus DIJA saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī komunikācijas iekārtu, datoru un programmatūras tehniskām problēmām.

7. Citi noteikumi

Informācijas apmaiņa starp lietotājiem un DIJA notiek izmantojot e-pasta adresi kursi@dija.lv. Lapas darbību regulē un šiem Lietošanas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Attiecības, kas izriet no darījumiem ar lietotājiem, kad lietotājs ir fiziskā persona Patērētāju tiesību likuma izpratnē, regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, Noteikumi par distances līgumu un citi normatīvie akti par patērētāju tiesību aizsardzību. Visas radušās domstarpības pēc iespējas tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.